Dr. Jianqin Lu Receives AACP Pharmaceutics Research Award